Η ασφάλεια και το απόρρητο των προσωπικών σας δεδομένων αποτελούν υψηλή προτεραιότητα για εμάς. Παρακαλούμε να διαβάσετε τους όρους και τη σχετική πολιτική της εταιρείας μας, προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου μας. Με τη χρήση της ιστοσελίδας μας, αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τις πρακτικές που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Γενικά

Η συγκεκριμένη Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχει δημιουργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Μέσω αυτής, σας ενημερώνουμε για το ποιες πληροφορίες (εφεξής «προσωπικά δεδομένα») ενδέχεται να συλλέξουμε από εσάς, για τον λόγο θα χρησιμοποιηθούν, για τυχόν κοινοποίηση των πληροφοριών καθώς και για την ασφάλεια που εφαρμόζουμε για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Τα προσωπικά δεδομένα είναι όλα τα στοιχεία ενός φυσικού ατόμου, όπως το όνομα, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου ή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οι συναλλαγές σας με εμάς και τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας. Οι πληροφορίες που συλλέγονται, ελέγχονται από DeltaRent EE (Ηρώων Πολυτεχνείου, Καλαμάτα 24100).

Όταν πραγματοποιείτε μια κράτηση μέσω της Ιστοσελίδας μας, υπεισέρχεστε σε μια συμβατική σχέση μαζί μας. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση μίας κράτησης μέσω της ιστοσελίδας μας, είναι η συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων. Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται κατόπιν της δικής σας ρητής συγκατάθεσης για καθορισμένους  και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς (άρθρο 5 παρ. 1β Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679). Σε αυτή τη συμβατική σχέση στην οποία Εσείς είστε το Υποκείμενο των Προσωπικών Δεδομένων, η Εταιρεία μας λειτουργεί είτε ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων είτε ως Εκτελών την Επεξεργασία (άρθρο 4 Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679).

Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε
 
Φροντίζουμε να συλλέγουμε μόνο δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για την εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίον δόθηκαν και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά γι’ αυτούς. Με εξαίρεση τυχόν Δεδομένων που συλλέγονται από τα Cookies, τα δεδομένα περιορίζονται σε όσα έχετε δηλώσει εσείς ρητά και για συγκεκριμένο σκοπό και εφόσον έχετε δώσει την συγκατάθεσή σας.
 • Δεδομένα ταυτότητας, όπως όνομα, επώνυμο, ημερομηνία γέννησης, Δίπλωμα οδήγησης, Α.Φ.Μ., Α.Δ.Τ.
 • Δεδομένα επικοινωνίας/αποστολής προϊόντων, όπως ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), αριθμό τηλεφώνου.
 • Στοιχεία πληρωμής, όπως αριθμό πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας, PayPal, αριθμό τραπεζικού λογαριασμού.
 • Δεδομένα ιστορικού συμβολαίων ενοικίασης με την εταιρεία μας.
 • Δεδομένα τυχόν ληξιπρόθεσμων οφειλών απέναντι στην εταιρεία μας.
 • Δεδομένα αυτοκινητιστικών ατυχημάτων με οχήματα της εταιρείας μας.
 • Δεδομένα τυχόν καταχρηστικής συμπεριφοράς προς στελέχη της Avis.
 • Δεδομένα γεωεντοπισμού (gps), δεδομένα ηλεκτρονικών εφαρμογών (bluetooth, navigator), δεδομένα εφαρμογής Telematics.

Πώς χρησιμοποιούμε τα δεδομένα

Η επεξεργασία των δεδομένων, γίνεται είτε από το ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό της εταιρείας μας, είτε μέσω συστημάτων πληροφορικής και ηλεκτρονικών συσκευών από την εταιρεία μας και κατ’ εξαίρεση από τρίτους, οι οποίοι, έχοντας δεσμευτεί συμβατικά έναντι μας για την τήρηση εμπιστευτικότητας και την προστασία των δεδομένων σας, τα επεξεργάζονται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους μας έχουν παρασχεθεί.
Υποβάλλονται σε επεξεργασία προκειμένου να σας παρασχεθούν ενδεικτικά οι ακόλουθες υπηρεσίες:
 • Υποβολή προσφοράς
 • Μίσθωση αυτοκινήτων
 • Αγορά Αυτοκινήτου
 • Συμμόρφωση με ισχύουσα Νομοθεσία
 • Υπηρεσίες ενημέρωσης στον Ιστότοπο.

Δεδομένα σε ηλεκτρονικές εφαρμογές (navigator, Bluetooth, gps κ.α.):

Κατά τη χρήση του οχήματος από εσάς ή κάποιο συνεπιβάτη σας είναι πιθανό να αποθηκεύσετε δεδομένα σε ηλεκτρονικές εφαρμογές που ενδεχομένως είναι προ-εγκατεστημένες σε αυτό. Η εταιρεία μας δεν θα σας ζητήσει ποτέ να προβείτε σε αντίστοιχη αποθήκευση. Αν το πράξετε θα είναι αποκλειστικά με δική σας επιλογή και είναι ευθύνη σας να διαγράψετε α δεδομένα από τις εφαρμογές του οχήματος κατά την προσωρινή ή οριστική παράδοση του οχήματος.

Δεδομένα γεωεντοπισμού (gps)

Στα οχήματα του στόλου μας υπάρχει η δυνατότητα εγκατάστασης συστημάτων γεωεντοπισμού (gps). Τα συστήματα αυτά ενεργοποιούνται μόνο σε περιπτώσεις κλοπής του οχήματος, σε συνέχεια σχετικής ενημέρωσης του μισθωτή/οδηγού. Νομική βάση της επεξεργασίας είναι το έννομο συμφέρον προστασίας του εννόμου αγαθού της ιδιοκτησίας της εταιρείας.

Δεδομένα εφαρμογής Telematics

Στα οχήματα του στόλου μας παρέχεται η δυνατότητα της εγκατάστασης της εφαρμογής Telematics. Τα συστήματα αυτά ενεργοποιούνται για τον εντοπισμό του οχήματος σε περίπτωση κλοπής ή υπεξαίρεσης ή σε περίπτωση που το όχημα αδικαιολόγητα δεν επιστραφεί στον εκμισθωτή κατά τη συμφωνημένη ημερομηνία και παράλληλα δεν έχει καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον μισθωτή, σε συνέχεια της σχετικής ενημέρωσης του τελευταίου. Τα δεδομένα τα οποία παρέχει η εφαρμογή είναι
 • α) Έξυπνου Ελέγχου (Smart Check – in) δηλαδή αξιολόγηση των χιλιομέτρων που διανύθηκαν κατά την διάρκεια της Μίσθωσης, της στάθμης του καυσίμου κλπ,
 • β) έγκαιρη ενημέρωση για την κατάσταση συντήρησης κ.λ.π.
 • γ) διαχείριση περιουσιακών στοιχείων σε περιπτώσεις που υφίσταται σημαντική βλάβη στο όχημα κ.λ.π.
 • δ) κατάλογος περιουσιακών στοιχείων, δηλαδή αποτύπωση της ακριβούς τοποθεσίας ανά πάσα στιγμή των οχημάτων (ιδιοκτησίας του εκμισθωτή) και ενημέρωση των σημείων αναφοράς του εκμισθωτή. Νομική βάση της επεξεργασίας είναι το έννομο συμφέρον προστασίας του εννόμου αγαθού της ιδιοκτησίας της εταιρείας.

Απόκριση σε αιτήματά σας που σχετίζονται με τα προσωπικά σας δεδομένα

Προκειμένου να ικανοποιήσουμε κάποιο από τα δικαιώματά σας (πρόσβασης, διαγραφής, διόρθωσης κ.α) θα σας ζητηθούν κατ’ ελάχιστο δεδομένα ταυτοποίησης και  θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας για τους ακόλουθους γενικούς σκοπούς, εφόσον μας έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας.
Συμμετοχή σε on-line έρευνες αγοράς / ερωτηματολόγια.

Η εταιρεία επεξεργάζεται δεδομένα που συμπληρώνετε για τη συμμετοχή σας σε οn-line έρευνες, για παράδειγμα δημογραφικά στοιχεία (ηλικία, εισόδημα κλπ). Μπορείτε να καταχωρήσετε όλες τις πληροφορίες ή και τίποτε, κατ’ επιλογήν σας. Τα αποτελέσματα των ερευνών θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τη βελτίωση των χαρακτηριστικών του ιστότοπού μας, για την, εκ μέρους σας αξιολόγηση και ακολούθως την βελτίωση των παρεχόμενων προς εσάς υπηρεσιών και για κανένα άλλο σκοπό.

Επικοινωνία

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί Δεδομένα σας για να απαντήσει στα αιτήματα/ερωτήματα που υποβάλλετε.
 
Για ποιο σκοπό επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας.
 • α) την αξιολόγηση του αιτήματός σας
 • β) τη διαχείριση της μίσθωσης του αυτοκινήτου
 • γ) τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία
 • δ) τον έλεγχο, βελτίωση και προσαρμογή σε προτιμήσεις και επιλογές σας σχετικά με προϊόντα ή/ και υπηρεσίες μας
 • ε) την αποστολή, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πληροφοριών για προϊόντα ή/και υπηρεσίες της εταιρείας
 • στ) την έρευνα ικανοποίησης των πελατών μας
 • ζ) την εκτίμηση των κινδύνων, πιστωτικών ή άλλων, για τα οχήματα και τις αξιώσεις με πίστωση της Εταιρείας που συνεπάγεται η σύναψη σύμβασης με πελάτες

Ποια είναι η νόμιμη βάση επεξεργασίας των Δεδομένων σας από την Εταιρεία

Η επεξεργασία των δεδομένων σας διενεργείται σύμφωνα με: α) τους όρους της συμβατικής μας σχέσης, β) τη συγκατάθεση σας, όπου απαιτείται, γ) τις υποχρεώσεις της εταιρείας που πηγάζουν από το νόμο (π.χ. φορολογική, εργατική, ασφαλιστική νομοθεσία κ.ά.), δ) το έννομο συμφέρον της εταιρείας μας.

Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων σας

Πρόσβαση στα Δεδομένα σας έχει το απολύτως απαραίτητο προσωπικό της εταιρείας και οι συνεργαζόμενες με εμάς επιχειρήσεις, οι οποίες επεξεργάζονται τα δεδομένα σας ως από κοινού Υπεύθυνοι.

Πότε διαγράφουμε τα δεδομένα σας

Διατηρούμε τα Δεδομένα σας μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του  σκοπού για τον οποίο μας έχετε κοινοποιήσει τα δεδομένα σας και σε συμμόρφωση με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις. Όλα τα δεδομένα που τηρούμε στα πλαίσια της συμβατικής σχέσης διατηρούνται για μέγιστο χρόνο είκοσι (20) ετών από τη λήξη της μισθωτικής σχέσης. Τα Δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία για την κατάρτιση λίστας πελατών που δεν επιτρέπεται να ενοικιάσουν όχημα λόγω προηγούμενων αφερέγγυων ενεργειών ή συμπεριφορών αποθηκεύονται για πέντε (5) έτη από τη λήξη του συμβολαίου ενοικίασης.

Ποια είναι τα δικαιώματα σας
 
 • Δικαίωμα πρόσβασης ‐ Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που χειριζόμαστε. Έχετε επίσης το δικαίωμα να λαμβάνετε ορισμένες πληροφορίες σχετικά με το τι κάνουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται στο παρόν έγγραφο.
 • Δικαίωμα διόρθωσης ‐ Υπό ορισμένες περιστάσεις, έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε τα ανακριβή δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα και να συμπληρώσετε ελλιπή δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας ότι ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να διορθώσουμε τα ανακριβή δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μας δώσατε και ότι ενδέχεται να επιβληθεί χρέωση για τη συγκεκριμένη αλλαγή.
 • Δικαίωμα διαγραφής ‐ Υπό ορισμένες περιστάσεις, δικαιούστε τη διαγραφή των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα. Πρόκειται για το επονομαζόμενο «δικαίωμα στη λήθη».
 • Δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας ‐ Υπό ορισμένες περιστάσεις, δικαιούστε να περιορίσετε τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα.
 • Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων ‐ Δικαιούστε να λάβετε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα (ή να σταλούν τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων) σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και μηχαναγνώσιμη μορφή από εμάς.
 • Δικαίωμα εναντίωσης ‐ Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε σε ορισμένους τύπους χειρισμού δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που εφαρμόζουμε. Αυτό ισχύει για όλες τις δραστηριότητές μας που βασίζονται στο «έννομο συμφέρον» μας.
Για οποιαδήποτε απορία επικοινωνήστε μαζί μας στο info@deltarent.gr