ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

1. Με το συμφωνητικό αυτό η εταιρία με την επωνυμία «Deltarent EE» και η οποία θα αποκαλείται στο παρόν ως Εκμισθωτής, εκμισθώνει στον υπογράφοντα Μισθωτή, το Αυτοκίνητο που αναγράφεται στο παρόν (συμπεριλαμβανομένων εξαρτημάτων και εξοπλισμού) (περιλαμβανόμενου και οποιουδήποτε αυτοκινήτου αντικαθιστά αυτό), σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους κοι συμφωνίες του παρόντος συμφωνητικού, καθώς και με εκείνους που αναγράφονται στην εμπρός πλευρά του, τους οποίους αποδέχεται πλήρως ο Μισθωτής.

2. ΗΛΙΚΙΑ ΟΔΗΓΟΥ-ΔΙΠΛΩΜΑ

Ελάχιστο όριο 23 έτη (κατηγορία Α, Β, C και B-SUV) /  27 έτη (κατηγορία C-SUV) , μέγιστο 75 έτη - ελάχιστο όριο διπλώματος 3 έτη (κατηγορία Α, Β, C και B-SUV) /  5 έτη (κατηγορία C-SUV).

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Ο Εκμισθωτής εκμισθώνει το Αυτοκίνητο για την χρονική περίοδο που ορίζεται στο παρόν. Εάν ο Μισθωτής δεν επιστρέψει το Αυτοκίνητο εγκαίρως, παραβιάζει τους όρους του παρόντος συμφωνητικού. Ο Εκμισθωτής μπορεί να χρεώσει τον Μισθωτή για κάθε επιπλέον ημέρα κατά την οποία ο Μισθωτής παρακρατεί το Αυτοκίνητο σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο του Εκμισθωτή, καθώς και για κάθε θετική και αποθετική ζημία του. Ο Εκμισθωτής διατηρεί το δικαίωμα να επανακτήσει την κατοχή και χρήση του Αυτοκινήτου, οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προειδοποίηση και χωρίς τη συγκατάθεση του Μισθωτή αλλά με έξοδα αυτού από οπουδήποτε και με οποιοδήποτε μέσο, σε κάθε περίπτωση που κατά την κρίση του υπάρχει κίνδυνος ζημιάς ή απώλειας του αυτοκινήτου, καθώς και κίνδυνος μη εισπράξεως. Ο Εκμισθωτής έχει το δικαίωμα να επανακτήσει την κατοχή και χρήση του Αυτοκινήτου, εάν και εφόσον αυτό χρησιμοποιήθηκε ή χρησιμοποιείται κατά παράβαση των όρων του παρόντος συμφωνητικού ή του προκαθορισμένου χρόνου μίσθωσης.

4. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

H Εκμισθώτρια δέχεται τις πιστωτικές/χρεωστικές κάρτες: Visa, Mastercard και μετρητά. Στην περίπτωση πληρωμής με μετρητά, ο μισθωτής πρέπει να προσκομίσει υποχρεωτικά πιστωτική ή χρεωστική κάρτα για την κάλυψη της εγγύησης (500 EUR για τις κατηγορίες Α και Β, 700 EUR για C και B-SUV και 1.000 EUR για C-SUV).

5. ΜΙΣΘΩΜΑ

Το μίσθωμα του Αυτοκινήτου αναγράφεται στην εμπρόσθια όψη του παρόντος. Ο Μισθωτής παραιτείται από οποιοδήποτε δικαίωμά του να το αμφισβητήσει ή να ζητήσει τη μείωσή του. Η καταβολή του μισθώματος αποδεικνύεται με το παρόν, το οποίο επέχει θέση απόδειξης είσπραξης, εκτός αν έχει αλλοιώς συμφωνηθεί εγγράφως.

6. ΕΞΟΔΑ, ΔΑΠΑΝΕΣ & ΑΜΟΙΒΕΣ

Ο Μισθωτής επιβαρύνεται με τα ακόλουθα έξοδα, δαπάνες και αμοιβές:

 • α) Το μίσθωμα
 • β) Τις χρεώσεις για οποιεσδήποτε επιπλέον υπηρεσίες χρησιμοποιήσει και αναφέρονται στο παρόν
 • γ) Έξοδο καυσίμων συμπεριλαμβανομένης της αξίας των καυσίμων και την χρέωση της υπηρεσίας «Εξυπηρέτησης καυσίμων» 20 ευρώ, αν ο Μισθωτής επιστρέψει το Αυτοκίνητο με λιγότερα καύσιμα από αυτά που το παρέλαβε
 • δ) Οποιοδήποτε επιβάρυνση για απώλεια ή ζημία συνέπεια παραβιάσεως εκ μέρους του Μισθωτή των κατά το αντίστοιχα άρθρα του παρόντος υποχρεώσεων του
 • ε) Όλα τα πρόστιμα και διαδικαστικά έξοδα για παραβάσεις του ΚΟΚ συν της χρέωσης της υπηρεσίας «διοικητικές χρεώσεις» 20 ευρώ. Επιπλέον ο Μισθωτής ή ο πρόσθετος οδηγός που αναφέρονται στην εμπρός πλευρά του παρόντος θα εξακολουθούν να ευθύνονται για τυχόν παράνομες πράξεις τους
 • ζ) Το σύνολο των εξόδων των ποσών ευθύνης όπως περιγράφονται στο εμπρόστια πλευρά του παρόντος και εφόσον έχουν ζητηθεί από το Μισθωτή
 • η) Τυχόν ζημιές στο Αυτοκίνητο απόρροια παραβίασης των όρων του ΚΟΚ
 • θ) Το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας και οποιουσδήποτε άλλους φόρους και τέλη
 • ι) Τυχόν έξοδα της Εκμισθώτριας, συμπεριλαμβανομένων δικηγορικών αμοιβών και τόκων υπερημερίας, λόγω εκπρόθεσμης πληρωμής οιωνδήποτε ποσών αυτής της μίσθωσης ή επανάκτησης της κατοχής και χρήσης του Αυτοκινήτου από τη Εκμισθώτρια
 • κ) Οποιαδήποτε ποσά που απαιτούνται για την αντικατάσταση ή επισκευή των ελαστικών ή τροχών που καταστράφηκαν ή κάθε χρηματικά ποσά για την αποκατάσταση ζημίας στο κάτω μέρος του Αυτοκινήτου
 • λ) Οποιαδήποτε ποσά που απαιτούνται για επισκευή οποιασδήποτε άλλης ζημίας, καθώς και για αποζημίωση λόγω απώλειας του Αυτοκινήτου, εκτός αν έχουν γίνει αποδεκτές οι σχετικές απαλλαγές και έχουν τηρηθεί οι όροι αυτών
 • μ) Την πρόσθετη επιβάρυνση για τη παραλαβή ή παράδοση του αυτοκίνητου, καθώς και την επιβάρυνση για την επιστροφή αυτού σε σημείο διαφορετικό από το καθοριζόμενο στην εμπρός πλευρά του παρόντος, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της Εκμισθώτριας, της επιβάρυνσης αυτής αναφερόμενης στον επίσημο τιμοκατάλογο της Εκμισθώτριας και η οποία είναι τουλάχιστον 0,5 €/χλμ.
 • ν) Τη χρέωση για τα χιλιόμετρα που διανυθούν επιπλέον των δωρεάν (για ενοικιάσεις μίας ημέρας 100 χιλιόμετρα δωρεάν-δύο ημερών 200 χιλιόμετρα δωρεάν-χρέωση για τα επιπλέον χιλιόμετρα 0,30 €/χλμ / 0,40 €/χλμ για την κατηγορία C-SUV, ενώ από τρεις ημέρες και άνω απεριόριστα).

O Μισθωτής συμφωνεί και αποδέχεται ότι όλες οι χρεώσεις υπόκεινται σε τελικό έλεγχο από την Εκμισθώτρια, ο δε Μισθωτής αποδέχεται αυτές με το παρόν. Ο Μισθωτής εκχωρεί το δικαίωμα στην Εκμισθώτρια να προβεί σε μελλοντική χρέωση στην κάρτα του για οποιαδήποτε χρέωση προκύψει και αφορά το χρονικό διάστημα που το Αυτοκίνητο ήταν νοικιασμένο στο Μισθωτή.

7. ΕΥΘΥΝΗ

Ο Μισθωτής απαλλάσσει με το παρόν τον Εκμισθωτή απο οποιαδήπστε ευθύνη για απώλεια ή καταστροφή οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου βρίσκεται μέσα στο Αυτοκίνητο. Ο Μισθωτής ρητά συμφωνεί ότι η Εκμισθώτρια δεν ευθύνεται για καμία θετική ή αποθετική ζημία που υπέστει ο Μισθωτής ή τρίτος κατά την διάρκεια της μιίσθωσης και ουδεμία αξίωση μπορεί να εγερθεί εναντίον της Εκμισθώτριας για την ανωτέρω αιτία.

8. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

O Μισθωτής υποχρεούται να προσέχει το Αυτοκίνητο, να το διατηρεί σε καλή κατάσταση, να ελέγχει τη μηχανική του κατάσταση, τη στάθμη των λαδιών και του νερού, τα ελαστικά κλπ και γενικά να επιδεικνύει επιμέλεια μέσου συνετού ανθρώπου. Ο Μισθωτής καθώς και οι εξουσιοδοτημένοι οδηγοί υποχρεούνται

 • α) να λαμβάνουν μέριμνα για την προστασία και την αποτροπή κλοπής του Αυτοκινήτου
 • β) να χρησιμοποιεί τον κατάλληλο τύπο καυσίμων
 • γ) να μην προβαίνει και να μην επιτρέπει σε τρίτο να προβεί σε εργασίες επί του Αυτοκινήτου χωρίς την έγγραφη άδεια του Εκμισθωτή
 • δ) να ειδοποιεί αμέσως τον Εκμισθωτή σχετικά με οποιοδήπστε ελάττωμα ή πρόβλημα παρουσιαστεί στο Αυτοκίνητο.

Το Αυτοκίνητο απαγορεύεται να εξέλθει από την Ελλάδα και να φορτωθεί σε τρένο ή πλοίο ή άλλο μεταφορικό μέσο χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της Εκμισθώτριας. Το Αυτοκίνητο απαγορεύεται να χρησιμοποιείται:

 • α) Για να μεταφέρει πρόσωπα ή πράγματα έναντι κομίστρου
 • β) Για να ρυμουλκεί ή σύρει αυτοκίνητα ή άλλα αντικείμενα
 • γ) Για να συμμετέχει ή ακολουθεί αγώνες ταχύτητας ή να οδηγείται σε μη ασφαλτοστρωμένους δρόμους
 • δ) Για υπεκμίσθωση σε τρίτους
 • ε) Για σκοπούς που αντίκειται στους Ελληνικούς νόμους
 • στ) Εάν ο Μισθωτής ή ο πρόσθετος οδηγός του Αυτοκινήτου είναι υπό την επήρεια οινοπνεύματος, παραισθησιογόνων, ναρκωτικών, βαρβιτουρικών ή οποιάσδηποτε άλλης ουσίας που επηρεάζει την ικανότητα οδήγησης και τις αισθήσεις του οδηγού
 • ζ) Κατά παράβαση οποιωνδήποτε τελωνειακών, τροχαίων ή άλλων κανονισμών
 • η) Από οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, πλην του Μισθωτή και κάθε πρόσθετου οδηγού, για τον οποίο έχει αποδεχθεί ο Μισθωτής την ημερήσια χρέωση για πρόσθετους οδηγούς, οι οποίοι είναι κάτοχοι νόμιμης και αναγνωρισμένης στην Ελλάδα άδειας οδήγησης IX αυτοκινήτου για ένα τουλάχιστον έτος
 • θ) Για vα μεταφέρει ή μετακινεί βαριές αποσκευές, εύφλεκτα υλικά, ρυπαρά ή δύσοσμα αντι­κείμενα, ναρκωτικά, όπλα κλπ.
 • ι) Για την διενέργεια παράνομων μεταφορών προσώπων ημεδαπών ή αλλοδαπών ή την τέλεση παράνομων πράξεων
 • κ) Κατά παράβαση οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος


9. ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Το Αυτοκίνητο παροδόθηκε σήμερα στον Μισθωτή στην κατάσταση που αναφέρεται στο σχετικό σημείο της εμπρόσθιας σελίδας του παρόντος, ο Μισθωτής έλεγξε προσεκτικά το Αυτοκίνητο, πραγματοποίησε δοκιμαστική οδήγηση, το βρήκε της απόλυτης αρέσκειάς του και το παρέλαβε ανεπιφύλακτα. Η υπογραφή της παρούσας συνιστά και απόδειξη παράδοσης του Αυτοκίνητου στον Μισθωτή και παραλαβής του από αυτόν. Κατά τη λήξη της διάρκειας της παρούσας μίσθωσης ο Μισθωτής υποχρεούται να επιστρέψει και να παραδώσει στον Εκμισθωτή το Αυτοκίνητο μαζί με την άδεια κυκλοφορίας και όλα τα σχετικά έγγραφα στην ίδια κατάσταση που τα παρέλαβε και στον τόπο και χρόνο που καθορίζεται στην οικεία θέση της εμπρόσθιας σελίδας του παρόντος.

10. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

Ο Μισθωτής συμφωνεί σε περίπτωση ατυχήματος ή οποιουδήποτε άλλου περιστατικού (πυρκαγιά, κλοπή, απώλεια κλπ.) ν

 • α) ειδοποιήσει άμεσα την αστυνομία
 • β) σημειώσει ονοματεπώνυμο και διευθύνσεις αυτόπτων μαρτύρων καθώς και οποιουδήποτε προσώπου εμπλέκεται στα ανωτέρω περιστατικά
 • γ) μην αναγνωρίζει καμία απολύτως αξίωση τρίτων
 • δ) επικοινωνήσει αμέσως τηλεφωνικώς ή με οποιοδήπστε άλλο μέσο με τον Εκμισθωτή
 • ε) συλλέξει οποιαδήποτε σχετική πληροφορία από κάθε τρίτο καθώς και οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο ή άλλο στοιχείο (π,χ. φωτογραφίες κλπ.) κα να αποστειλει αυτό στον Εκμισθωτή.
 • στ) Ο Μισθωτής υποχρεούται εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών να συμπληρώσει και να υπογράψει δήλωση ατυχήματος/κλοπής στο πλησιέστερο υποκατάστημα της Εκμισθώτριας και να στείλει οποιαδήποτε σχετικά με το ατύχημα έγγραφα ή πληροφορίες στην Εκμισθώτρια. Σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας του Αυτοκινήτου, ο Μισθωτής υποχρεούται να καταγγείλει εγγράφως το γεγονός στην πλησιέστερη αστυνομική αρχή άμεσα ή το αργότερο εντός είκοσι τεσαάρων (24) ωρών.


11. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Ο Μισθωτής έλαβε γνώση ότι αν δεν παραβιάσει το νόμο και κανένα όρο του παρόντος, είναι καλυμμένος απέναντι στους εξής κινδύνους από ασφαλιστικές εταιρείες επιλογής της Εκμισθώτριας: α) θάνατο και σωματικές βλάβες τρίτων, εκτός οδηγού και επιβαινόντων, μέχρι το ποσό1.000.000 € β) υλικές ζημιές τρίτων μέχρι το ποσό 1.000.000 € γ) Ασφάλεια Κλοπής (απαλλαγή 500 €) και δ)  Μερική Ευθύνη Απαλλαγής Ζημιών (C.D.W.) (Η ευθύνη του ενοικιαστή για τη νόμιμη συμμετοχή του σε κάθε ζημιά του αυτοκινήτου περιορίζεται στα 500,00€ (κατηγορία Α, Β) / 700,00€ (κατηγορία C και B-SUV) / 1.000,00 € (κατηγορία C-SUV) υπό την προϋπόθεση ότι η ζημιά δεν οφείλεται σε παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) (π.χ. παραβίαση ερυθρού σηματοδότη ή πινακίδα STOP, παράνομο προσπέρασμα, οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος κλπ).

Πέραν των κατά τα παραπάνω καθοριζομένων από το Νόμο ανώτατων ορίων, ευθύνεται πλήρως ο Μισθωτής και οι εξουσιοδοτημένοι οδηγοί, οι οποίοι υποχρεούνται να καλύψουν όποια απαίτηση εγερθεί κατά του Εκμισθωτή. Ο Μισθωτής μπορεί επίσης να καλυφθεί έναντι των εξής κινδύνων με την καταβολή των αναφερόμενων ποσών, εφόσον σημειωθούν στο εμπρός μέρος οι σχετικές καλύψεις:

α) Super Collision Damage Waiver (S.C.D.W.) (για διάρκεια ενοικίασης άνω των τριών ημερών) Η ευθύνη του ενοικιαστή για τη νόμιμη συμμετοχή του σε κάθε ζημιά του αυτοκινήτου μπορεί να περιοριστεί στα 150,00 € (κατηγορία Α, Β, C και Β-SUV) / 300,00 € (κατηγορία C-SUV) με κόστος 5 € ανά ημέρα (κατηγορία Α, Β) / 10 € ανά ημέρα για τα  C, B-SUV και C-SUV υπό την προϋπόθεση ότι η ζημιά δεν οφείλεται σε παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) (π.χ. παραβίαση ερυθρού σηματοδότη ή πινακίδα STOP, παράνομο προσπέρασμα, οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος κλπ).

β) Ασφάλεια Κλοπής (THW) Η ευθύνη του ενοικιαστή σε περίπτωση κλοπής μπορεί να περιοριστεί στα 150,00 € με κόστος 5 € / ημέρα. Η ασφαλιστική κάλυψη της κλοπής δεν ισχύει και επομένως δεν απαλλάσσει τον ενοικιαστή σε περίπτωση αμέλειας του, καθώς και στην περίπτωση της μερικής κλοπής, όπως και των ζημιών που ενδεχομένως να προκληθούν κατά την απόπειρα της κλοπής.

γ) Ασφάλεια Κρυστάλλων, Ελαστικών και Τροχών (GTW) (για διάρκεια ενοικίασης άνω των τριών ημερών) Ο ενοικιαστής μπορεί να μηδενίσει την ευθύνη του για ζημιές στα κρύσταλλα, ελαστικά και τροχούς του αυτοκινήτου με κόστος 5 € ανά ημέρα (κατηγορία Α, Β) / 10 € ανά ημέρα (για τα C, B-SUV και C-SUV.

Εξαιρέσεις για τις CDW και SCDW:
Οι CDW και SCDW δεν είναι ασφάλειες, αλλά συμφωνία ανάμεσα στην Εκμισθώτρια και στον μισθωτή. Οι καλύψεις CDW-SCDW δεν ισχύουν πέραν της συμφωνηθείσας διάρκειας ενοικίασης. Οι χρεώσεις για οποιαδήποτε από τις ζημιές που αναφέρονται παρακάτω θα επιβαρύνουν απευθείας τον πελάτη, ανεξαρτήτως αν έχει αποδεχθεί τις CDW και SCDW, με πιο σημαντικές τις: Ζημιές στις κλειδαριές του οχήματος, απώλεια ή ζημιές στα κλειδιά του οχήματος, υαλοκαθαριστήρες, γυάλινες επιφάνειες, καθρέπτες, τροχούς, ελαστικά, τάσια, ζημιές στις ταπετσαρίες του οχήματος, ακραία βρωμιά στο εσωτερικό του οχήματος, ζημιά στο κάτω μέρος του οχήματος, προσωπικά αντικείμενα μέσα σε ενοικιαζόμενο όχημα, ζημιές που προκλήθηκαν από αμέλεια, ζημιές λόγω λανθασμένου / προβληματικού τύπου καυσίμου, ζημιές σε παιδικά / βρεφικά καθίσματα, απώλεια πινακίδων κυκλοφορίας, ζημιές κατά τη μεταφορά του οχήματος με πλοίο. Το κόστος ρυμούλκησης δεν καλύπτεται από οποιαδήποτε ασφαλιστική κάλυψη.

Ανεξάρτητα αν ο ενοικιαστής έχει αποδεχτεί την CDW/SCDW, η Εκμισθώτρια δεν είναι σε οποιαδήποτε περίπτωση υποχρεωμένη να αντικαταστήσει σκασμένο - τρυπημένο ελαστικό ή ζημιές σε συσκευές αναπαραγωγής ήχου (ραδιόφωνο, CD/mp3 player, κ.λ.π.). Η Εκμισθώτρια δεν θα επιστρέψει χρήματα για οποιοδήποτε κόστος αφορά χρήση τηλεφώνου, ταξί, ή διαμονή σε ξενοδοχείο.

Αν ο Μισθωτής επιθυμεί να μην ασφαλιστεί για τις παραπάνω περιπτώσεις (α) και (β), υποχρεούται να καλύπτει ο ίδιος κάθε θετική και αποθετική ζημία του Εκμισθωτή από τις άνω αιτίες ανεξαρτήτως υπαιτιότητας του.

12. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Ο Εκμισθωτής δικαούται κατά την απόλυτη κρίση του με σχετική έγγραφη δήλωσή του προς τον Μισθωτή, να υποδείξει οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομκό πρόσωπο, το οποίο υποκαθίσταται εν όλων ή εν μέρει στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση. Ο Μισθωτής δεν δικαιούται να εκχωρήσει κανένα από τα δικαιώματα ή υποχρεώσεις του που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση.

13. ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ

Το Αυτοκίνητο ανήκει καθόλη την διάρκεια της Μίσθωσης στην πλήρη κυριότητα και νομή του Εκμισθωτή. Το παρόν είνα αποκλειστικά και μόνον μισθωτήριο συμφωνητικό, ο δε Μισθωτής αναγνωρίζει ότι δεν έχει ούτε αποκτά άλλα δικαιώματα, εκτός από όσα αναγράφονται περιοριστικά στο παρόν. Απαγορεύεται στον Μισθωτή να διαθέσει καθ'οιονδήποτε τρόπο, παραχωρήσει την χρήση ή συστήσει οποιουδήποτε είδους δικαιώματα επί του Αυτοκινήτου υπέρ τρίτων. Ο Μισθωτής δεν είναι και σε καμμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί εκπρόσωπος ή αντιπρόσωπος του Εκμισθωτή.

14. ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΉΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Τόσο ο Μισθωτής όσο και οι εξουσιοδοτημένοι οδηγοί του Αυτοκινήτου ευθύνονται πλήρως και αλληλεγγύως και εις ολόκληρο έναντι του Εκμισθωτή για την πλήρη και πιστή τήρηση όλων των όρων και διατάξεων του παρόντος. Σε οποιαδήπστε περίπτωση κατά την οποία ο Μισθωτής ή οι εξουσιοδοτημένοι οδηγοί παραβιάσουν ή αποπειραθούν να παραβιάσουν οποιαδήποτε υποχρέωση τους δυνάμει του παρόντος ή σε περίπτωση κατά την οποία οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία, τα οποία δίδουν στον Εκμισθωτή δεν είναι ακριβή, ο Εκμισθωτής δικαιούται κατά την απόλυτη επιλογή του είτε να εμμείνει στην παρούσα σύμβαση είτε να καταγγείλει αυτήν, απαιτώντας σε κάθε περίπτωση την πλήρη αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας του και την πληρωμή όλων των τυχόν καθυστερουμένων μισθωμάτων. Σε περίπτωση καταγγελίας της παρούσας σύμβασης ο Εκμισθωτής δικαιούται να ασκήσει όλα τα εκ της κυριότητας και νομής δικαιώματά του. Σε περίπτωση καταγγελίας της παρούσας καθίστανται αυτομάτως και αυτοδικαίως ληξιπρόθεσμες και απαιπητές όλες οι οφειλές του Μισθωτή που απορρέουν από την καταγγελθείσα σύμβαση. Σε περίπτωση κατά την οποία ο Μισθωτής προβεί σε μονομερή καταγγελία της παρούσας μίσθωσης πριν την λήξη της σύμφωνημένης διάρκειας αυτή, υποχρεούται να έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του δυνάμει της παρούσας. Τα προκαταβληθέντα μισθώματα για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της μίσθωσης παραμένουν υπέρ του Εκμισθωτή, λόγω δίκαιης και εύλογης ποινικής ρήτρας.

15. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ

Εάν ο Μισθωτής επιθυμεί την παράταση της μισθώσεως του Αυτοκινήτου, υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως την Εκμισθώτρια είκοσι τέσσερις (24) ώρες τουλάχιστον πριν απο την λήξη της μίσθωσης, για να λάβει τη σχετική έγγραφη έγκριση. Αν παραλείψει να το κάνει, υπέχει αστική και ποινική ευθύνη για παράνομη χρήση και κατοχή του Αυτοκινήτου. Σε περίπτωση παράτασης της μίσθωσης, ο Μισθωτής δεσμεύεται από τους όρους και τις συμφωνίες τόσο του αρχικού συμφωνητικού όσο και της συμφωνίας παράτασης της μίσθωσης, είτε πρόκειται για το ίδιο αυτοκίνητο είτε για άλλο που δόθηκε σε αντικατάστασή του.

16. ΜΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ

Η μη άσκηση ή η καθυστερημένη άσκηση από τον Εκμισθωτή των δικαιωμάτων του βάσει της παρούσας σύμβασης δεν αποτελεί ούτε μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί παραίτηση από αυτά.

17. ΑΚΥΡΩΣΗ

Η κράτηση μπορεί να ακυρωθεί δωρεάν έως και τέσσερις ημέρες προ της έναρξης. Διαφορετικά η προκαταβολή δεν επιστρέφεται.

17. ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Κάθε διαφορά που προκύπτει από το παρόν, συμπεριλαμβανομένων των διαφορών περί την ερμηνεία, ισχύ ή εκτέλεση αυτού, υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Καλαμάτας.

18. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ο Μισθωτής συναινεί στην λεπτομερή καταχώρηση των προσωπικών του στοιχείων σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ρητά συμφωνείται ότι η Εκμισθώτρια έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα στοιχεία αυτά, όταν ο Μισθωτής κάτα την διάρκεια της μίσθωσης κάνει αναληθείς δηλώσεις ή παραβαίνει τους όρους του συμφωνητικού αυτού και να διαβιβάζει τα στοιχεία αυτά στις Αρχές της χώρας σε περίπτωση που υπάρχουν υπόννοιες τελέσεως ποινικού ή άλλου αδικήματος.

19. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 • α) Όλοι οι όροι του παρόντος θεωρούνται ουσιώδεις. Το παρόν αποτελεί την πλήρη και αποκλειστική συμφωνία μεταξύ των εδώ συμβαλλόμενων μερών κα υπερισχύει οποιοσδήποτε αντίθετης συμφωνίας έγγραφης ή προφορικής.
 • β) Εφόσον στο παρόν συμβάλλονται περισσότερα του ενός Μισθωτές του Αυτοκινήτου, αυτοί ευθύνονται έναντι του Εκμισθωτή ως οφειλέτες εις ολόκληρο για όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες με βάση το παρόν. Η υπερημερία, η όχληση, το πταίσμα του ενός των Μισθωτών ως και το δεδικασμένο κατά του ενός από αυτούς και κάθε δικαστική ή εξώδικη δήλωση του Εκμισθωτή που γίνεται προς έναν από αυτούς ή το διορισθέντα αντίκλητό του ενεργούν αυτοδικαίως και κατά των λοιπών.
 • γ) Σε περίπτωση διάφορας μεταξύ των αντιγράφων και του πρωτοτύπου του παρόντος συμφωνητικού, υπερισχύει τo πρωτότυπο που θα βρίσκεται στην κατοχή της Εκμισθώτριας.

20. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων του παρόντος είναι άκυρη, αν δεν καταρτιστεί εγγράφως.

21. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Οποιαδήποτε γνωστοποίηση ή ανακοίνωση σε σχέση με το παρόν, θα κοινοποιείται προς τον Εκμισθωτή ή τσν Μισθωτή στις αντίστοιχες διευθύνσεις που αναγράφονται στην εμπρόσθια σελίδα του παρόντος.